ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มี.ค. 62 วันรับวุฒิบัตรอนุบาล
วันรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย 3 พิธีการเริ่ม 08.30 น.
14 พ.ค. 61 วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2561
ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
16 เม.ย. 61 หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)
หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)
- โรงเรียนเรียนดรุณานุกูล
13 เม.ย. 61 หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)

หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)
- โรงเรียนเรียนดรุณานุกูล
06 เม.ย. 61 หยุดเรียนพิเศษวันจักรรี
หยุดเรียนพิเศษวันจักรี (Chakri Memorial Day) 
- โรงเรียนเรียนดรุณานุกูล