ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 เม.ย. 61 หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)
หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)
- โรงเรียนเรียนดรุณานุกูล
13 เม.ย. 61 หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)

หยุดเรียนวันสงกรานต์ (Songkran Day)
- โรงเรียนเรียนดรุณานุกูล
06 เม.ย. 61 หยุดเรียนพิเศษวันจักรรี
หยุดเรียนพิเศษวันจักรี (Chakri Memorial Day) 
- โรงเรียนเรียนดรุณานุกูล