ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนดรุณานุกูล เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินกิจการโดยสำนักมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี เดิมทีโรงเรียนแห่งนี้บาทหลวงได้ใช้โบสถ์คาทอลิกนักบุญยาโกเบเป็นสถานที่สำหรับสอนคำสอนศาสนาคริสต์
              จนกระทั่งบาทหลวงอันเดร เชคกาเรลลี่ได้ขออนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 โดยมีบาทหลวงอันเดร เชคกาเรลลี่ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นายทองดี เติมนาค เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า “ด.ก.” ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับนักเรียนไปกลับทั้งชาย - หญิง อายุอย่างต่ำ 3 ปี อย่างสูง 17 ปี  เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
              ตั้งอยู่เลขที่ 74 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร.034-712524 โทรสาร.034-723326 อีเมล: darunanukul2491@gmail.com  โดยมีพื้นที่  12  ไร่
โรงเรียนดรุณานุกูลมีอาคารเรียนทั้งสิ้น  4  อาคาร  แยกเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนปฐมวัย 1 หลัง อาคารเรียนระดับประถมศึกษา 2 หลัง อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 หลัง  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,059 คน  (จากการสำรวจ  ณ  วันที่ 10 มกราคม  2559)  และ  ครูชาย - ครูหญิง  จำนวน  71  คน
              ปีการศึกษา 2502 - 2511 บาทหลวงวิศิษฐ์ สินสมรส ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียนและได้ปรับปรุงกิจการของโรงเรียนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
              ปีการศึกษา 2512 บาทหลวงบุญเลื่อน มั่นทรัพย์(พระสังฆราชมีคาแอลบุญเลื่อน มั่นทรัพย์)ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียนดรุณานุกูลแทนบาทหลวงวิศิษฐ์ สินสมรส
              ปีการศึกษา 2513 นี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการใหม่จากบาทหลวงบุญเลื่อน  มั่นทรัพย์ เป็นบาทหลวงวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ และทำหน้าที่ครูใหญ่ด้วย
              ปีการศึกษา 2517 มีนักเรียนทั้งหมด 510 คน มีครูชาย - ครูหญิง 22 คน มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการเป็นซิสเตอร์อรุณณี วันมีเงิน และรับหน้าที่ครูใหญ่ด้วย นอกนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตเป็นบาทหลวงประเสริฐ นพคุณ ในปีการศึกษา 2518 มีนักเรียน 377 คน  มีครู 20 คน
​​              ปีการศึกษา 2520 ตอนต้นปีการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่โดยแต่งตั้งให้ นางสาวบุญเรือน   แสงสว่าง  เป็นครูใหญ่แทน ปีนี้มีนักเรียน 273 คน ครู 18 คน
              ปีการศึกษา 2521 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากอนุบาล 1 ถึงชั้น ม.ศ.3 ปีนี้มีนักเรียน 294 คน มีครูชาย - ครูหญิง 19  คน
              ปีการศึกษา 2523 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จากนางสาวชลิตา (บุญเรือน)  แสงสว่าง เป็นบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ (พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ) ปีนี้มีนักเรียน 339 มีครูชาย - ครูหญิง 20 คน และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากบาทหลวงประเสริฐ นพคุณ เป็นบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ
              ปีการศึกษา 2527 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการเป็น ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ในปีนี้มีนักเรียน 863 คน มีครูชาย-ครูหญิง 34 คน
              ปีการศึกษา 2528 มีนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีครูชาย - ครูหญิง 36 คน ในภาคเรียนที่ 2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จากบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ ปีนี้มีการก่อสร้างอาคาร เรียนขึ้นใหม่ โดยมีบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ เป็นผู้ดำเนินงาน โดยประสานงานกัน นายปารเมศ ปวัฒนานนท์ ฝ่ายสถาปัตยกรรม นายสุทิน มูลพฤกษ์ เป็นวิศวกรควบคุมคำนวณโครงสร้างวางผังออกแบบทำรายการก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด “โครงสร้าง ค.ส.ล. ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงมุมกำแพงคอนกรีต ของโรงเรียนเป็นอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,123,277 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
              ปีการศึกษา 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ เป็นบาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี ปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,052 คน มีครูชาย-หญิง 39 คน
              ปีการศึกษา 2530 มีนักเรียนทั้งหมด 1,215 มีครูชายหญิง 42 คน ปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่ จากบาทหลวงเจษฎา บุญระติวงศ์ เป็นซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์
              ปีการศึกษา 2531 มีนักเรียนทั้งหมด 1,310 คน มีครูชาย-หญิง 45 คน ทางด้านอาคารสถานที่ มีการปรับ พื้นที่ ให้สูงพ้นระดับน้ำทะเล ซึ่งเคยท่วมบริเวณสนามเสมอมา และตกแต่งบริเวณให้เหมาะสมกับเป็นที่ ศึกษาหาความรู้ เป็นแบบอย่างและเป็นศูนย์กลางของชุมชน
              ปีการศึกษา 2535 มีนักเรียน 1,484 คน ครูชายหญิง 54 คนปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจาก บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี เป็นบาทหลวงไพยง มนิราช และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ - ครูใหญ่ จากซิสเตอร์ สุดาพร สวนจิตต์ เป็นซิสเตอร์สุธี เจริญพานิชนอกจากนี้ทางโรงเรียนขออนุญาตเปลี่ยนแปลง เครื่องแบบ นักเรียนประถมและมัธยม
              ปีการศึกษา 2538 มีนักเรียนทั้งหมด 1,814 คน คณะครูทั้งหมด 66 คน ในปีนี้ซิสเตอร์สุริยา สัตย์วินิจ ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่แผนกอนุบาลแทนซิสเตอร์สุภาพร ฤทธิปัญญา
              ปีการศึกษา 2539 มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นอีก 1 บ่อ เปลี่ยนหม้อไฟฟ้าจาก 30 แอมแปร์     เป็น 160 แอมแปร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่แผนกอนุบาลจำนวน 15 ห้องเรียน และจัดซื้อเครื่องฉายภาพ ข้ามศีรษะจำนนวน 15 เครื่องที่แผนกอนุบาล อีกทั้งมีการสร้างหลังคากันแดดสำหรับ นักเรียนแผนก ประถม - มัธยม หลังจากซิสเตอร์สุธี เจริญพานิช ลาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีซิสเตอร์ ประยงค์ศรี แย้มสุนทร เข้ามารับตำแหน่ง ผู้จัดการ-ครูใหญ่ แทน ปีนี้มีจำนวน     
              ปีการศึกษา 2540 มีนักเรียนทั้งหมด 1,792 คน แยกเป็นอนุบาล 605 คนประถม 957 คน มัธยม 230 คน ครูชาย-หญิง 70 คน ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้ระดับอนุบาล 1-3 เก็บได้ปีละไม่เกิน 4,668 บาท ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เก็บได้ปีละไม่เกิน 4,668 บาท  โดยแบ่งเก็บปีละ  2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน
              ปีการศึกษา 2541 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากบาทหลวงไพยง มนิราช เป็นบาทหลวงสกล ปันฉาย ปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,667 คน แยกเป็นอนุบาล 523 คนประถม 912 คน มัธยม 232 คน ครูชาย - หญิง 75 คน นอกจากนั้นยังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลจาก ซิสเตอร์สุริยาสัตย์วินิจ เป็นซิสเตอร์ดุษฎี พงศ์จิรพันธุ์ มีการขออนุญาตสร้างอาคารเรียนด้านทิศ ตะวันตกติดแม่น้ำแม่กลองซึ่งมี ชื่ออาคารว่า“วิศิษฐ์อนุสรณ์” และโรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุด ดีเด่นจากเขตการศึกษา 5 มีการสร้างห้องสมุด เป็นทรงเรือนใช้เป็นแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการขออนุญาตเปิดบริบาลดรุณานุกูลเป็นนิติบุคคล รับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีบริบูรณ์ ได้รับรางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขลุ่ยรีคอร์เดอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2541 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา “ตะโพกจากยังมีค่านำมาทำแผ่นบอร์ด” ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรถบุปผชาติประจำปี 2541 จากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542
              ปีการศึกษา 2542 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,535 คน แยกเป็นอนุบาล 505 คน ประถม 825 คน มัธยม 205 คน ครูชาย - ครูหญิง 62 คน และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังนี้ ตำแหน่งผู้จัดการจากซิสเตอร์ประยงค์ศรี แย้มสุนทร เป็นบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก และตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลจาก ซิสเตอร์ดุษฎี พงษ์จิรพันธุ์ เป็นซิสเตอร์นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์ ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดรถบุปผชาติ ประจำปี 2542 จากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543
              ปีการศึกษา 2543 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากบาทหลวงสกล ปันฉาย เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ ตำแหน่งผู้จัดการ จากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ และตำแหน่งครูใหญ่ จากซิสเตอร์ประยงค์ศรี แย้มสุนทร เป็นบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์
              ปีการศึกษา 2544 กลางปีการศึกษา 2544 ซิสเตอร์ลัดดา ทศไพสนธิ ได้ย้ายมาแทนซิสเตอร์ลาวัลย์ ก็กเครือ เนื่องจากลาไปศึกษาต่อ โรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงในหลายๆ ด้าน เช่น การเปิดห้องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตใหม่ จำนวน 48 เครื่อง ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการสร้างเขื่อนหน้าอนุสาวรีย์นักบุญยาโกเบ ปรับปรุงโรงอาคารและห้องน้ำ
              ปีการศึกษา 2545 บาทหลวงชวลิต วินิตกูล ได้ย้ายมารับตำแหน่ง อธิการและเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน จากบาทหลวงเจษฎา บุญรติวงศ์ เป็น บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ปัจจุบันโรงเรียนดรุณานุกูล มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 4 อาคาร แยกเป็นอาคารเรียนสำหรับแผนกอนุบาล 1 หลัง อาคารเรียนระดับประถม 2 หลัง และอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 หลัง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,333 คน บุคลากรครู 64 คน
              ปีการศึกษา 2548 บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวกได้ย้ายมารับตำแหน่ง อธิการและเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน จากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เป็น บาทหลวงรุ่งเรือง สารสุข
              ปีการศึกษา 2549 บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ได้ย้ายมารับตำแหน่ง อธิการและเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน จากบาทหลวงรุ่งเรือง สารสุข เป็นบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่อได้พัฒนาส่งเสริมนักเรียนศึกษาหาประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,555 คน ครูชาย – ครูหญิง 65 คน
              ปีการศึกษา 2550 - 2554 บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ ได้ย้ายมารับตำแหน่งอธิการโรงเรียนดรุณานุกูลและเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
คุณพ่อได้พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬาของนักเรียน ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พัฒนาบุคลากรครู ด้านการอบรม สัมมนา ดูงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและจัดสวน ปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,755 คน ครูชาย - ครูหญิง 73 คน
              ปีการศึกษา 2555 - 2559 มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี โรงเรียนดรุณานุกูล บริหารจัดการโดยเครือสารสาสน์ โดยมี นายพิบูลย์  ยงค์กมล เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต ดร.สยมพร ทองเนื้อดี  เป็นผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงนิรุต  กิจเต่ง เป็นจิตตาธิการโรงเรียนดรุณานุกูล
              ปีการศึกษา 2555 - 2559 นางสาวสุธาทิพย์  ทัศน์ศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
              ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น นายบุรินทร์  แพรกอุดม
              ปีการศึกษา 2560 - 2564
สังฆมณฑลราชบุรี เปลี่ยนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดรุณานุกูล จากการบริหารจัดการโดยเครือสารสาสน์เป็นการดำเนินกิจการโดยสำนักมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี โดยมี บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณานุกูลและเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
              ปีการศึกษา 2565 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้ย้ายมารับตำแหน่งอธิการโรงเรียนดรุณานุกูลและเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง มีแนวคิดที่ว่าโรงเรียนดรุณานุกูลเป็นสถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนเก่งตามศักยภาพ มีความสามารถทางเทคโนโลยี และทักษะทางภาษา รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และสามารถแก้ปัญหาเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้การบริหารงานที่เป็นระบบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.9 KB