วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
   โรงเรียนดรุณานุกูล   มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นคนเก่งตามศักยภาพ  มีความสามารถทางเทคโนโลยี  และทักษะทางภาษา  รู้จักคิดเป็น  ทำเป็น
และสามารถแก้ปัญหาเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ภายใต้การบริหารงานที่เป็นระบบ


ปรัชญา
คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข