วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
             โรงเรียนดรุณานุกูล มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นคนเก่งตามศักยภาพ มีความสามารถทางเทคโนโลยีและทักษะทางภาษา รู้จักคิดเป็น ทำเป็นและ
สามารถแก้ปัญหาเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้การบริหารงานที่เป็นระบบ

ปรัชญา
             คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข