พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งตามศักยภาพ  มีความสามารถทางเทคโนโลยี  และมีทักษะทางภาษา
 3. มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดเป็น  ทำเป็น  และสามารถแก้ปัญหาเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 4. มีการบริหารงานที่เป็นระบบ
เป้าหมาย
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยี  และมีทักษะทางภาษา
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน  รู้จักคิดเป็น  ทำเป็น  และสามารถแก้ปัญหาเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 5. ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถ  และหมั่นพัฒนาตนเอง
 6. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
 8. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
 9. สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อม