คณะผู้บริหาร

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ Ph.D.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุธาทิพย์ ทัศน์ศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางจันทร์เพ็ญ พึ่งสังวาลย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวธัญญารัตน์ แย้มนัดดา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายบุรินทร์ แพรกอุดม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวขวัญจิต หลวงคล้ายโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการแผนกปฐมวัย

นายประจักษ์ จิตร์บรรจง
เลขานุการผู้อำนวยการ