คณะผู้บริหาร

บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุธาทิพย์ ทัศน์ศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางจันทร์เพ็ญ พึ่งสังวาลย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นายบุรินทร์ แพรกอุดม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางธัญญารัตน์ บุญประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางขวัญจิต หลวงคล้ายโพธิ์
หัวหน้างานแผนกอนุบาล