ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่ออันเดร เชคกาเรลลี่
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2501
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อวิศิษฐ์ สินสมรส
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2510
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2516
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อประเสริฐ นพคุณ
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2522
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อปัญญา กฤษเจริญ
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 6
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2528
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อไพยง มนิราช
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อสกล ปันฉาย
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 9
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 10
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 11
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 12
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ
ตำแหน่ง : อธิการโรงเรียนดรุณานุกูลคนที่ 13
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาทิพย์ ทัศน์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณานุกูล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบุรินทร์ แพรกอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณานุกูล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : สิงหาคม พ.ศ. 2559 - เมษายน พ.ศ. 2560
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณานุกูล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : คุณพ่อจำเนียร จิตเสรีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณานุกูล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจุจบัน