ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณานุกูล

นางสาวสุธาทิพย์ ทัศน์ศรี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายบุรินทร์ แพรกอุดม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางธัญญารัตน์ บุญประดิษฐ์
หัวหน้างานบริหารการเงินและงบประมาณ

นางสาวกัลยารัตน์ พูลละเอียด
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน

นางจันทร์เพ็ญ พึ่งสังวาลย์
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางขวัญจิต หลวงคล้ายโพธิ์
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย