คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวขวัญจิต หลวงคล้ายโพธิ์
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุธาทิพย์ ทรัพย์ปรีชาสกุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางญาณิศา โตจวง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวญาณิศา อิสโร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสิริวรรณ อิ่มธนบัตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางวรรณวิไล บูรณะโอสถ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอุไรภรณ์ ยงยศ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นายณรงค์กร จิณะเสน
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสุดาพร แก่นทรัพย์
ครูพี่เลี้ยงบริบาล

นางสาวศิริพร เทโวคัด
ครูพี่เลี้ยงบริบาล

นางภัทรพร วงศ์กาลัญญู
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวพิมพ์พิศา สมศักดิ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3

นางเพ็ญนภา พุฒแย้ม
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวฤทัยวรรณ คล้ายเจริญศรี
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3

นายประเสริฐ โรจน์ประดิษฐ
ครูพิเศษแผนกปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ กลิ่นพยอม
ครูพิเศษแผนกปฐมวัย

นางสาววิราภรณ์ เสถียรภัทรสกุล
ครูพิเศษแผนกปฐมวัย

Ms.Venus May G. Cortez
ครูพิเศษแผนกปฐมวัย

Ms.Trixcia E. Tierra
ครูพิเศษแผนกปฐมวัย

Ms.Anabell T. Quinto
ครูพิเศษแผนกปฐมวัย

นางสาวพนาวัลย์ เฉยพันธ์
ครูประจำชั้นบริบาล