ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิภา แย้มปิ๋ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบังอร คำเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธัญญรัตน์ น้ำทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวรรณาภรณ์ นิติกรนุสรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภารัตน์ วงษ์จู