ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิภา แย้มปิ๋ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบังอร คำเมือง

นางสาวธัญญรัตน์ น้ำทอง

นางวรรณาภรณ์ นิติกรนุสรณ์