กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิภา แย้มปิ๋ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวบังอร คำเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวบุศรีย์รัตน์ คงรักษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวรรณาภรณ์ นิติกรนุสรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภารัตน์ เจริญฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2