ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจินตนา ผดุงผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอ้อทิพย์ จันทราช

นางสาวเกษราภรณ์ สันธนภัทรพงศ์

นางสาวเฉลียว เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์

นางสาวฐานิศา มณะโส