กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจินตนา ผดุงผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอ้อทิพย์ จันทราช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเกษราภรณ์ สันธนภัทรพงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเฉลียว เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฐานิศา มณะโส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกมลวรรณ อ่ำสกุล