ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานทะเบียนวัดผล/งานธุรการ

นางชุติมา ผดุงผล
นายทะเบียนวัดผล

นางสาววราพร ชาติเฉวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ