ครูสายสนับสนุนการสอน

นางสาววราพร ชาติเฉวง
ครูธุรการ

นางชุติมา ผดุงผล
นายทะเบียนวัดผล

นางสาวธัญญารัตน์ แย้มนัดดา
ครูห้องการเงิน

นางสาวนิธินันท์ วัฒนสุนทรศิลป์
ครูห้องการเงิน

นายนัฐวุฒิ โจหิงค์
ครูห้องการเงิน

นางสาวสิริพร ศิริรักนาวี
บรรณารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิรมล ลักษณะพรรณดี
ครูห้อง Stationery

นางสายัญ เกตุคลองเขิน
ห้องพยาบาล