ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายสนับสนุนการสอน

นางสาววราพร ชาติเฉวง
ห้องธุรการ

นางชุติมา ผดุงผล
นายทะเบียนวัดผล

นางธัญญารัตน์ บุญประดิษฐ์
ห้องการเงิน

นางสาวนิธินันท์ วัฒนสุนทรศิลป์
ห้องการเงิน

นายนัฐวุฒิ โจหิงค์
ห้องการเงิน

นางสาวสิริพร ศิริรักนาวี
บรรณารักษ์

นางสาวนิรมล ลักษณะพรรณดี
ครูห้อง Stationery

นางประนอม ทองพิกุล
ห้องพยาบาล