ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด/ครูบรรณารักษ์

นางสาวสิริพร ศิริรักนาวี
บรรณารักษ์
หัวหน้าครูบรรณารักษ์