ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูห้อง Stationery / ครูห้องพยาบาล

นางสาวนิรมล ลักษณะพรรณดี
ครูห้อง Stationery

นางประนอม ทองพิกุล
ครูห้องพยาบาล