ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรารัตน์ ลยารมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญศิริ จันทร์สว่าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทร์เพ็ญ พึ่งสังวาลย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางณัฏฐานรี พิทักษ์สินธุ์

นางสาวสุกัญญา ขำครุฑ