กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรารัตน์ ลยารมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเพ็ญศิริ จันทร์สว่าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจันทร์เพ็ญ พึ่งสังวาลย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางณัฏฐานรี พิทักษ์สินธุ์

นางสาวภิญญาพัชญ์ เขยนอก