ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรารัตน์ ลยารมภ์
หัวหน้ากุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญศิริ จันทร์สว่าง

นางสาวปิยะนุช ชัยสิทธิ์

นางจันทร์เพ็ญ พึ่งสังวาลย์