ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหัทกาญจน์ บุญเปี่ยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรพรรณ วงศ์ไพรินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเตือน คุ้มเกิด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกัลยารัตน์ พูลละเอียด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัจฉรา ศิลเทพาเวทย์

นางสาวปนัดดา ดีสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชลิต สวัสดี
ครูพิเศษ,วิชาคริสต์ศาสนา