ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหัทกาญจน์ บุญเปี่ยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรพรรณ วงศ์ไพรินทร์

นางเตือน คุ้มเกิด

นางกัลยารัตน์ พูลละเอียด

นางสาวอัจฉรา ศิลเทพาเวทย์

นางสาวปนัดดา ดีสวัสดิ์