ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปนัดดา ดีสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอ้อทิพย์ จันทราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปนัดดา ดีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวบังอร คำเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3