หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุธาทิพย์ ทัศน์ศรี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางวิภา แย้มปิ๋ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกมลวรรณ อ่ำสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรารัตน์ ลยารมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ศิลเทพาเวทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงลักษณ์ แซ่หลิม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโสภณ ถิรนันท์ไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคอมกริช วงศ์กาลัญญู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุรางค์รัศมิ์ สุทิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ