ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจินตนา ผดุงผล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจินตนา ผดุงผล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเตือน คุ้มเกิด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจันทร์เพ็ญ พึ่งสังวาลย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3