ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธัญญรัตน์ น้ำทอง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางกัลยารัตน์ พูลละเอียด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธัญญรัตน์ น้ำทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเพ็ญศิริ จันทร์สว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3