ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอารเบีย มีเดช
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเฉลียว เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรารัตน์ ลยารมภ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารเบีย มีเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3