ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวฐานิศา มณะโส
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกชกร จันทร์พุธ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวฐานิศา มณะโส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวิภา แย้มปิ๋ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3