ครูประจำชั้นมัธยมศึกษา

นางวรรณาภรณ์ นิติกรณ์นุสรณ์
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวสิริพร ศิริรักนาวี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุรางค์รัศมิ์ สุทิน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางวรรณาภรณ์ นิติกรณ์นุสรณ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3