ครูประจำสายชั้นปฐมวัย

นางสาวขวัญจิต หลวงคล้ายโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการแผนกปฐมวัย

นางสาวสุภาภรณ์ คอมนัน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางญาณิศา โตจวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวญาณิศา อิสโร
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววิราภรณ์ เสถียรภัทรสกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสิริวรรณ อิ่มธนบัตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนฤสรณ์ ศิริพร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุธาทิพย์ ทรัพย์ปรีชาสกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอุไรภรณ์ ยงยศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวรรณวิไล บูรณะโอสถ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นายณรงค์กร จิณะเสณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3