กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโสภณ ถิรนันท์ไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกษมศักดิ์ คล้ายศรี

นายบุรินทร์ แพรกอุดม