ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโสภณ ถิรนันท์ไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกษมศักดิ์ คล้ายศรี

นายบุรินทร์ แพรกอุดม