กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนงลักษณ์ แซ่หลิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเสกสรร แซ่หลิม

นางสุภาพร หลิมสกุล