ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนงลักษณ์ แซ่หลิม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสกสรร แซ่หลิม

นางสุภาพร หลิมสกุล