กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายคมกริช วงศ์กาลัญญู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยรัตน์ หัฏฐะเมตตา