กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่