ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคมกริช วงศ์กาลัญญู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยรัตน์ หัฏฐะเมตตา