กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรางค์รัศมิ์ สุทิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกชกกร จันทร์พุธ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายภาสกร จริยประเสริฐสิน

Mr.Robert Kie S. Sabido

Mr.Reymart S. Villalobos

Mr.Errbert Sual Barredo

นางสาวอารเบีย มีเดช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมาริษา ฟักเขียว

นางสาวนิษฐกานต์ เชียงตัน
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

นางสาวรุ่งระพี ฮวดนาง