ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา ติขิณานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมะลิวัลย์ ครุฑวัฒนา

นางสาวสุรางค์รัศมิ์ สุทิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกชกกร จันทร์พุธ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนภมณฑ์ แพทย์จะเกร็ง

นายภาสกร จริยประเสริฐสิน

Ms. Ellenor Epino Tierra

Mr. Robert Kie S. Sabido

Mr.Dan Joshu A. Manguera

Mr.Reymart S. Villalobos