ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรอุมา ติขิณานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมะลิวัลย์ ครุฑวัฒนา

นางสาวสุรางค์รัศมิ์ สุทิน

นางสาวกชกกร จันทร์พุธ

นางสาวนภมณฑ์ แพทย์จะเกร็ง

นายภาสกร จริยประเสริฐสิน

นางสาวสุธาทิพย์ ทัศน์ศรี

Ms. Ellenor Epino Tierra

Mr. Robert Kie S. Sabido